PĹ.eskoÄ.it na navigaci | PĹ.eskoÄ.it na obsah


DrobeÄ.ková navigace:

Úvodní stránka » Poslanci


Banner - Mihalik

Volební programy městských obvodů

RSS Feed

Barbora Jelonková - Starostka městského obvodu Slezská Ostrava


Vážení spoluobčané, toto jsou naše priority pro volební období 2014-2018

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK


- Pozornost chceme věnovat složkám Integrovaného záchranného systému, podporovat dobudování rozšířeného Integrovaného výjezdového centra Slezská Ostrava proto, aby byl náš městský obvod dostatečně zabezpečen pro případy živelných pohrom, požárů či jiných nepředvídatelných událostí.
- Naši podporu budou mít také dobrovolní hasiči, posílíme početní stav městské policie, aby byli strážníci více v ulicích blíže našim občanům ve svých okrscích a poskytovali jim pomoc a pocit bezpečí.
- Budeme jednat se zástupci kraje i města v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby účelnými návrhy změn zákonů vytvořili legislativní zázemí pro podporu samostatné působnosti měst a obcí, Policie České republiky a Městské policie zejména v oblasti provozování sběrných surovin, řešení bezdomovectví, vzniku a provozu sociálních ubytoven nebo otázek sociálně vyloučených lokalit.
- Ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou policií a občanskými zájmovými sdruženími se zaměříme na posílení bezpečnosti a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách

DOPRAVA A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY


- Prioritním úkolem pro nás bude, ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava, snížit finanční náročnost na přepravu pro obyvatele našeho městského obvodu tak, aby školáci, studenti a senioři mohli využívat bezplatně MHD. Rovněž budeme vyvíjet tlak na Dopravní podnik, aby řešil bezbariérovou dopravu.
- Chceme podpořit zavedení opatření ke zvýšení atraktivity přepravy vozidly MHD, navrhujeme, aby v dopravních prostředích byly instalovány kamery ke zvýšení bezpečnosti cestujících, rovněž chceme hlídky Městské policie v nočních spojích.
- Na jaře 2015 začneme budovat důležitý kruhový objezd Hladnovská x Michálkovická, který ulehčí a především zpřehlední dopravu a přispěje k bezpečnosti provozu.
- Chceme prosadit realizaci II. etapy stavby Obvodová Františkov, což by znamenalo zlepšení dopravní obslužnosti.
- Budeme postupně pokračovat v rekonstrukci cest a chodníků.

BYDLENÍ


- Budeme pokračovat ve zhodnocování bytového fondu Slezské Ostravy, který byl v minulosti velice zanedbán. Po rekonstrukci domů v lokalitě Nová osada se chceme zaměřit na rekonstrukce domů na ulicích Sionkova, Chrustova, 8.března, Koněvova…

SOCIÁLNÍ VĚCI


- Dokončíme rekonstrukci domů s pečovatelskou službou
- Budeme usilovat o to, aby na území našeho městského obvodu vznikl nový domov pro seniory
- I nadále budeme podporovat činnost nízkoprahových center

ŠKOLSTVÍ


- Dokončíme nastartovanou revitalizaci všech školských zařízení v obvodu tak, aby splňovaly veškeré požadované normy EU.
- Jsme proti rušení školských pracovišť, chceme, aby z každé místní části byla dostupná MŠ i ZŠ pomocí městské hromadné dopravy.

KULTURA


- Chceme přivést do našeho obvodu Slezská Ostrava více možností kulturního vyžití a zábavy pro širokou veřejnost a mládež, podporovat amatérskou tvůrčí činnost, nové talenty. Kultura tak umožní vytvořit prostředí, kde se svobodně bude moci uplatnit kreativita a tvůrčí schopnosti obyvatel naší obce nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělání, služeb a podnikání. Kreativní prostor je příležitost vytvořit ze Slezské Ostravy místo, kde se dobře žije.
- Budeme grantovou politikou podporovat mladé začínající umělce, nestátní neziskové organizace a spolky, podporující občanskou společnost a organizace pořádající kulturní projekty programově zacílené na minoritní skupiny obyvatel (děti, nemocní, postižení), pracující dobrovolně bez nároku na mzdu či finanční odměnu.
- Chceme rozhodovat o přerozdělení finančních prostředků těmto organizacím z rozpočtu našeho obvodu formou grantů na základě předem jasných kritérií tak, aby celé grantové řízení bylo transparentní, přehledné a hospodárné.
- Podporou kultury zviditelníme městský obvod Slezská Ostrava, zvýšíme jeho prestiž
- Budeme podporovat nabídku využití volného času pro obyvatele Slezské Ostravy, tím chceme preventivně působit proti vzniku sociálně patologických jevů i nepřímo podpořit ekonomiku, cestovní ruch, zaměstnanost v kultuře a navazujících službách.
- Budeme dále podporovat Slezskoostravskou galerii.
- I nadále budeme podporovat kulturní akce obvodu – Den Slezské, Silvestrovský ohňostroj, oceňování osobností a také cyklus komorních koncertů.

SPORT


Budeme
- podporovat činnost sportovních klubů našeho obvodu a pomáhat jim zajišťovat finanční zdroje pro údržbu, rekonstrukci příp. výstavbu sportovišť
- zajišťovat finanční zdroje na opravy a výstavbu hracích ploch, které budou sloužit široké veřejnosti, dětem i mládeži. Budou ale zároveň pečlivě spravovány a hlídány tak, aby svým provozem nenarušovaly život občanů.
- podporovat kluby, kde je již práce s mládeží kvalitně organizována a zelenou budou mít ty organizace, kde chtějí práci s mládeží obnovit
- podporovat materiální vybavení pro sportovní činnost v našich školách a aktivně spolupracovat při organizování sportovních akcí a soutěží
- v oblasti volnočasových aktivit podporovat již částečně realizovaný projekt cyklostezek tak, aby došlo k jejich logickému propojení mezi jednotlivými městskými obvody

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


- Chceme i v budoucnu vytvářet tlak na velké znečišťovatele ovzduší (např. ArcelorMittal Ostrava) tak, aby i v budoucnu investovali do ekologizace výroby.
- Podpoříme snahu Moravskoslezského kraje o další kolo tzv. kotlíkových dotací, tak, aby i obyvatelé Slezské Ostravy mohli požádat o příspěvek na výměnu kotlů.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ


- Vybudování celoplošné kanalizace v jednotlivých katastrálních územích Slezské Ostravy

STOP ZNEHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ


Provedeme revizi všech stavebních uzávěr a odvětrávacích komínků, budeme vyvíjet tlak na zoptimalizování odplyňovacích systémů důlních děl.